خیلی وقت است فراموش کرده ام...


کدامیک را سختتر میکشم...؟


رنج...


انتظار...


یا نفس را...؟


1305910139_5.jpg