مرگ

همین زندگی ست که بی تو

سر می کنم

نور به قبرم ببارد

که عاشق توام