1215025904-news-thumb1.jpg

 

دلم از تمام دنیا گرفته است ...
قلمم برای هر کس که بهتر از من دروغ می گوید ,
اما ... 
آنقدر شـــــــــــرف دارد که زیر دروغـــــش را ....
امضـــــــا کند ..