مـحکــم باش


وقتی خیلی نرم شوی ؛


همه خـَمـَت می کنند !


حتی کسی که انتظار نداری .