http://namfamili.persiangig.com/image/Post End .06.jpgاین روزها فهمیدن زبان مادری سخت شده است

قبل ترها وقتی می گفتند:

 دوستت دارم

معنی فارسی اش ساده بود

اما حالا "دوستت دارم" هزار معنی مختلف می دهد..