bb3wrzld8jgcgrqo0q.jpg


خدایا...


در انجماد نگاه های سرد این مردم...


دلم برای " جهنمت " تنگ شده است..!