فاحشه ای که تن فروش است ....

شرافت دارد به تو...

که باورم را به حراج کشاندی.


.