خوبم..
باور کنید
اشکها را ریخته ام
غصه ها را خورده ام
نبودن ها را شمرده ام..
....
این روزها که می گذرد...خالی ام..
خالی ام از خشم,دلتنگی,نفرت....و حتی از عشق
خالی ام از احساس..!

38he6fnbx8cdbjaetbph.jpg