روزی می آید

ناگهـــان روزی می آید

که سنگــــینی رد پاهــــایم را

در درونـــــــت حس می کنی

رد پاهایی که دور می شــــــــوند

و این سنگیـــــــنی

از هر چیزی طاقـــــــــت فرســـــاتر خواهد بود... برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید