انگشت های هیس
ما را  از هر طرف نشانه گرفتند 
انگار ، غوغای چشمان من و تو 
 سکوت را 
 در آن کتابخانه رعایت نکرده ان

 
98985518544735331082.jpg (499×335)