یـــک وقتــــایــــی تــــو زنـــدگـــی وجـــــود داره ، 

کــــه آدم فقــــط دوســــت داره بــــدونــــه

چـــــــــــــــــــــــر ا !؟g4pg2j3kurpee1nlnr43.jpg