سالهاست که

کوهستان 
دلم

به حرمت رد پایت..

به 
برف هایش

اجازه ی آب شدن

نمیدهد...!!