خدایا حواست هست؟

صدای هق هق گریه هایم...

از گلویی می آید

که تو از رگش

به من نزدیکتری؟
22ab134306228c6122b6049f1c94949a-300