ـذشتــه ای کــه حالمــان راگرفتــه اســت ،

آینــده ای کــه حالــی بــرای رسیــدنــش نـــداریم و‎ ‎

حــالــی کـــه حـــالمــــان را بهــــم میـــزنــــد 

واقعـــا چـــه زنـــدگـــی شیـــرینـــی اســــت !

بـــه طـــور کـــامــلــاً تلــخــــی آرومـــــم ...!
33.jpg