برای رسوایی این دل بیچاره

تنها همین گونه های خیس

همین دستهای یخ کرده

و همین لبهای لرزان

کافی ست

به خدا

تا وقتی که دستهای مهربان تو

آرامش بخش این تن تنهاست

از هیچ کس و هیچ چیز نخواهم ترسید

تو که می دانی ؛

برای شکستن این دل بیچاره

تنها یک چین پیشانی

یک خم ابرو

یک نگاه طوفانی

و یک تهدید برای تحریم دستهایم از گرمی دستان تو

کافی ست

من که به جز تو کسی را ندارم

غریبه بگو که حرفهایم را باور می کنی ....