بازنده منم

 

که در را باز می گذارم

 

شاید که بازگردی

 

دزد هم که بیاید ..

 

چیز مهمی برای بردن نمی یابد

 

مهم من بودم

 

که تو بردی...!