قراربود بــــــــــــــــــــمونی کنار غــــــــــــــ ــــــــــرورم  

 

نگو قسمــــــــــــــــــــــت اینه نگو از تــــــــــــــــــــــــــــو دورم

 

قراربود بیایــــی توی بیـــــــــــــــــــکسی هام

 

یه کاری کنــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــی واسه دلواپســـــــــــــی هام

 

چقدر بغــــــــــــــــــــــــض کردم کنارم نبودی

 

هزاربار دلـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــم خواست ببارم نبودی  

نبودی ببیـــــــــــــــــــــــــــــنی چقدر ســــــــــــــــــــــوت و کورم

 

چقدر بی قرارم چـــــــــــــــــــــــــــــــــقدر بی عبورم

 

خودت نیستــــــــــــــــــــــــی اما غمــــــــــــــــــــــــــــــــــت روبرومه

 

میخندم به بغضـــــــــی که توی گلومه