گاهی وقتها نوشتنت نمی آید...

قدم زدن را هم دوست نداری...


از حرف زدن با دیگران حالت بهم میخورد...


خسته نیستی...


دل زده نیستی..


...
اما تا دلت بخواهد غــــم داری...

بعضی وقتا حالتان مثل همیشه ی من است!!!

دلم هیچی نمیخواد...

قدری آرامـــش ذهـــنی....