تــــوقـــــع زیــــادی نیســت
.
.
خــــواستن کمــــی امنیــت در آغـــوش تــــــــــو
.
.
و عشقـــی کــــه زیــر خطــ کــــمربنــــدت نبــــاشــــد.........ای کــــــــــاش ایــــن رو بــفهمـــی ................ ای کــــاش