چـــــه انـــدوه بــار اســت بــزرگــ مــی شــویــم کــه بــمــیــریــم ...