ای روزگــــــــار....


مــــن راه هــــای نـــرفتــــه ، بسیـــــــــار دارم .


امــــا بـــا تـــو یـکـی زیـــادی راه آمــــده ام ....