ایـــن بـــار

سیـــگار رابـــکش

ازطـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد

تـــابــــدانــی چـــه میـــکشی

تــــا بـــدانــی چـــه میــکشد