عشـق بـــا هـــم صعــــود کــــردن نیست


عشـق در وقـــت سقوط .....


بـــا هــم بـــودن است....!