اگر ......

زنـــــــانه می گِریَــــــم..!...!!!!.

...

این جا ....


اندکی ...


هـــوایِ نـــبودنت آلـــوده ست....


چشمانم...عـــادت...ندارد