خــدایـــا ...

جــای سوره ای به نــام " عشـــــق " در قرآنت خــــالی ست

کـــه اینگـــونه آغــــاز میگـــردد ...

و قسـم بـــه روزی کـــه قلبت را مــی شـکنند

و جـــز خـــدایـت مــرهمــی نـخواهـی یـافت