با شک و یقین تهمت بسیار زدند


من حلاک شدم ولی به کفرم سوگند...


                                                          دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند...


1298826318_53ufrxx.jpg