تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند


گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند!


عاشق که شدی کوچ می کنند.....